Yhdistyksen toiminta

asd

Liittymislomake alaikäisen huoltajalle

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kuopion Anime- ja Mangayhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio ja sen virallinen kieli on suomi.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation ja sarjakuvan tuntemusta Suomessa ja yhdistää Kuopiossa ja sen lähiseudulla asuvia henkilöitä yhteisiä harrastusmahdollisuuksia kehittämällä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää säännöllisesti kokoontumisia, sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys osallistuu japanilaisia animaatio- ja sarjakuva-aiheita sivuaviin tapahtumiin ja harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistykseen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallituksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös viisi (5) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. Yhdistys pitää kaikista jäsenistään luetteloa, jossa on etu- ja sukunimi, kotipaikka ja syntymäaika.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus päättää jäsenen erottamisesta kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosi- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa on valittava varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja ja päätettävä muiden tehtävien antamisesta muille hallituksen jäsenille erikseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle yksin.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistän kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni sekä läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu kiinnitetään yhdistyksen ilmoitustaululle, ja lisäksi jäsenistölle ilmoitetaan sähköpostitse.

 

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan syyskokouksessa esitelty toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitellään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.